GP.SAN ISIDRO (G1) 1600m San Isidro
1 Masterpiece(ARG) 59.520001:33.92(PCN) Southern Halo(USA)
2 El Sevillano(ARG) 5320013/4 Distinct Reality(USA)
3 Mr.Abdul(ARG) 59.520005 Numerous(USA)
4 Lord Supay(ARG) 60.51998cza. Lord Hailey(USA)
5 Ibero Coeur(ARG) 53.020015 Ibero(ARG)
6 Iou(ARG) 532001pzo. Interprete(ARG)
no. European(ARG) 59.52000- Nugget Point(IRE)